எமது உளமார்ந்த நன்றிகள்!

எமது வருடாந்த பரீட்சையில் பங்கெடுத்தவர்களுக்கும் 
பொறுமை காத்த பெற்றோருக்கும் , வெற்றிக்காய்
உழைத்த அனைவர்க்கும் எமது உளமார்ந்த நன்றிகள்.
பரீட்சை முடிவுகள் விரைவில் வழங்கபடும்.
மேலதிக தொடர்புகளுக்கு examinations@jaffnahinducanada.org 
-யாழ் இந்துக்கல்லூரிச் சங்கம் கனடா.