Dinner Subcommittee 2018

S Vilosan
Chairman DSC
J. Santhipoosan 97
J Shanthyboosan
Co Chairman DSC
M Wakisan
DSC Member
P Parthipan
DSC Member
T Shankar
DSC Member
N Ketha
DSC Member
M Sundramohan
DSC Member
Mathialagan(Roger)
DSC Member
R. Krishnanandan
R Krishnanandan
President
Raveendra(Ravi)
Secretary
K. Kanagavaratha
K Kanagavaratha
Treasurer